آعذروني آذآ بعض آلآقسآم مآ نزلت فيهآ رسآيل لآن آلقسم جديد

 

 

 بـرود كاست مـنـوعـآإت  

 

 بـرود كاست آسلآمـي 

 

 بـرود كاست حب وغرآإم 

 

بـرود كاست حـزن وفرآإق  

 

 بـرود كاست آعـتـذآإر  

 

 بـرود كاست عـتـآإب  

 

 بـرود كاست مــدح 

 

 بـرود كاست آلصبآإح وآلمسآإء

 

 بـرود كاست آلمنآسبآإت وآلآعيآإد

 

  English Broadcast  قـريـبـآ

 

 بـرود كاست عـزيـزي   قـريـبـآ

 

 بـرود كاست آلله يـآلـدنـيـآ   قـريـبـآ

 

 

 

βĂČķ