احرف عربية

 

 

 

‏​̷ ٲ̷ ٳ̷ ٴ ٵ̷ ٶ̷ ٷ̷ ٸ̷ ٹ̷ ٺ̷ ٻ̷̷ ټ̷ ٽ̷ پ̷ ٿ̷ ڀ̷ ځ̷ ڂ̷ ڃ̷ ڄ̷ څ̷ چ̷ ڇ̷ ڈ̷ ډ̷ ڊ̷ ڋ̷ ڌ̷ ڍ̷ ڎ̷ ڏ̷ ڐ̷ ڑ̷ ڒ̷ ړ̷ ڔ̷ ڕ̷ ږ̷ ڗ ژ̷ ڙ̷ ښ̷ ڛ̷ ڜ̷ ڝ̷ ڞ̷ ڟ̷ ڠ̷ ڡ̷ ڢ̷ ڣ̷ ڤ̷ ڥ̷ ڦ̷ ڧ̷ ڨ̷ ک̷ ڪ̷ ګ̷ ڬ̷ ڭ̷ ڮ̷ گ̷ ڰ̷ ڱ̷ ڲ̷ ڳ̷ ڴ̷ ڵ̷ ڶ̷̷ ڷ̷ ں̷ ڻ̷ ڼ̷ ڽ̷ ھ̷ ۀ̷ ہ̷ ۂ̷ ۃ̷ ۄ̷ ۅ̷ ۆ̷ ۇ̷ ۈ̷ ۉ̷ ۊ̷ ۋ̷ ی̷ ۍ̷ ێ̷ ې̷ ۑ̷ ے̷ ۓ̷ ﭒ̷ ﭓ̷ ﭔ̷ ﭕ̷ ﭖ̷ ﭗ̷ ﭘ̷ ﭙ̷ ﭚ̷ ﭛ̷ ﭜ̷ ﭝ̷ ﭞ̷ ξ ζ̷̷ ﭟ̷ ﭠ̷ ﭡ̷ ﭢ̷ ﭣ̷ ﭤ̷ ̷ﭥ ﭦ̷ ﭧ̷ ﭨ̷ ﭩ̷ ﭪ̷ ﭫ̷ ﭬ̷ ﭭ̷ ﭮ̷ ﭯ̷ ﭰ̷ ﭱ̷ ﭲ̷ ﭳ̷ ﭴ̷ ﭵ̷ ﭶ̷ ﭷ̷ ﭸ̷ ﭹ̷ ﭺ̷ ﭻ̷ ﭼ̷ ﭽ̷ ﭾ̷ ﮑ̷ ﮐ̷ ﮏ̷ ﮎ̷ ﮍ̷ ﮌ̷ ﮋ̷ ﮊ̷ ﮉ̷ ﮈ̷ ﮇ̷ ﮆ̷ ﮅ̷ ﮄ̷ ﮃ̷ ﮂ̷ ﮁ̷ ﮀ̷ ﭿ̷ ﮓ̷ ﮔ̷ ﮕ̷̷ ﮖ̷ ﮗ̷ ﮘ̷ ﮙ̷ ﮚ̷ ﮛ̷ ﮜ̷ ﮝ̷ ﮞ̷ ﮟ̷ ﮠ̷ ﮡ̷ ﮢ̷ ﮣ̷ ﮤ̷ ﮥ̷ ﮦ̷ ﮧ̷ ﮨ̷ ̷ﮩ ﮪ̷ ̷ﮫ ﮬ̷ ﮭ̷ ﮮ̷ ﮯ̷ ﮰ̷ ﮱ̷ ﯙ̷ ﯚ̷ ﯼ̷ ﯽ̷ ﯾ̷ ﯿ̷ ﺐ̷ ﺑ̷ ﺒ̷ ﺓ̷ ﺔ̷ ﺕ̷ ﺖ̷ ﺗ̷ ﺘ̷ ﺙ̷ ﺚ̷ ﺛ̷ ﺜ ﺝ ﺞ̷ ﺟ̷ ﺠ̷ ﺡ̷ ﺢ̷ ﺣ̷ ﺤ̷ ﺥ̷ ﺦ̷ ﺧ̷ ﺨ̷ ﺩ̷ ﺪ̷ ﺫ̷ ﺬ̷ ﺭ̷ ﺮ̷ ﺯ̷ ﺰ ﺱ̷ ﺲ̷ ﺳ̷ ﺴ̷ ﺵ̷ ﺶ̷ ﺷ̷ ﺸ̷ ﺹ̷̷ ﺺ̷ ﺻ̷ ﺼ̷ ﺽ̷ ﺾ̷ ﺿ̷ ﻀ̷ ﻁ̷ ﻂ̷ ﻃ̷ ﻄ̷ ﻅ̷ ﻆ̷ ﻇ̷ ﻈﻉ̷ ﻊ̷ ﻋ̷ ﻌ̷ ﻍ̷ ﻎ̷ ﻏ̷ ﻐ̷ ﻑ̷ ﻒ̷ ﻓ̷ ﻔ̷ ﻕ̷ ﻖ̷ ﻗ̷ ﻘ̷ ﻙ̷ ﻚ̷ ﻛ̷ ﻜ̷ ﻝ̷ ﻞ̷ ﻟ̷ ﻠ̷ ﻡ̷ ﻢ̷ ﻣ̷ ﻤ̷ ﻥ̷ ﻦ̷ ﻧ̷ ﻨ̷ ﻩ̷ ﻪ̷ ﻬ̷ٱ̷ ٲ̷ ٳ̷ ٴ ٵ̷ ٶ̷ ٷ̷ ٸ̷ ٹ̷ ٺ̷ ٻ̷ ټ̷ ٽ̷ پ̷ ٿ̷ ڀ̷ ځ̷ ڂ̷ ڃ̷ ڄ̷ څ̷ چ̷ ڇ̷ ڈ̷ ډ̷ ڊ̷ ڋ̷ ڌ̷ ڍ̷ ڎ̷ ڏ̷ ڐ̷ ڑ̷ ڒ̷ ړ̷ ڔ̷ ڕ̷ ږ̷ ڗ̷ ژ̷ ڙ̷ ښ̷ ڛ̷ ڜ̷ ڝ̷ ڞ̷ ڟ̷ ڠ̷ ڡ̷ ڢ̷ ڣ̷ ڤ̷ ڥ̷ ڦ̷ ڧ̷ ڨ̷ ک̷ ڪ̷ ګ̷ ڬ̷ ڭ̷ ‏​​​​​​​ ڮ̷̷̷ گ̷ ڰ̷ ڱ̷ ڲ̷ ڳ̷ ڴ̷ ڵ̷ ڶ̷ ڷ̷ ں̷ ڻ̷ ڼ̷ ڽ̷ ھ̷ ۀ̷ ہ̷ ۂ̷ ۃ̷ ۄ̷ ۅ̷ ۆ̷ ۇ̷ ۈ̷ ۉ̷ ۊ̷ ۋ̷ ی̷ ۍ̷ ێ̷ ې̷ ۑ̷ ے̷ ۓ

 

 

ٱ ٲ ٳ ٴ ٵ ٶ ٷ ٸ ٹ ٺ ٻ ټ ٽ پ ٿ ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ چ ڇ ڈ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ ڐ ڑ ڒ ړ

ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ گ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ

ڷ ں ڻ ڼ ڽ ھ ۀ ہ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ی ۍ ێ ې ۑ ے ۓ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ξ ζ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﮑ ﮐ ﮏ ﮎ ﮍ ﮌ ﮋ ﮊ ﮉ ﮈ ﮇ ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﭿ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯙ ﯚ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﺐ ﺑ ﺒ ﺓ ﺔ ﺕ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛ

ﺜ ﺝ ﺞ ﺟ ﺠ ﺡ ﺢ ﺣ ﺤ ﺥ ﺦ ﺧ ﺨ ﺩ ﺪ ﺫ ﺬ ﺭ ﺮ ﺯ ﺰ ﺱ ﺲ ﺳ ﺴ ﺵ ﺶ ﺷ ﺸ ﺹ ﺺ ﺻ ﺼ ﺽ ﺾ

ﺿ ﻀ ﻁ ﻂ ﻃ ﻄ ﻅ ﻆ ﻇ ﻈ ﻉ ﻊ ﻋ ﻌ ﻍ ﻎ ﻏ ﻐ ﻑ ﻒ ﻓ ﻔ ﻕ ﻖ ﻗ ﻘ ﻙ ﻚ ﻛ ﻜ ﻝ ﻞ ﻟ ﻠ ﻡ

ﻢ ﻣ ﻤ ﻥ ﻦ ﻧ ﻨ ﻩ ﻪ ﻬٱ ٲ ٳ ٴ ٵ ٶ ٷ ٸ ٹ ٺ ٻ ټ ٽ پ ٿ ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ چ ڇ ڈ ډ ڊ

ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ ڐ ڑ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ ڠ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ک ڪ ګ ڬ ڭ

ڮ گ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ ں ڻ ڼ ڽ ھ ۀ ہ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ی ۍ ێ ې ۑ ے ۓ ە

 

أ

ٱ ٲ ٳ ٴ ٵ

ب

ٻ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﺐ ﺑ ﺒ

ت

 ٺ ټ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ث

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ج

ﺝ ﺞ ﺟ ﺠ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ح

ζ ﺡ ﺢ ﺣ ﺤ ﮁ ﮀ ﭿ

خ

ﺥ ﺦ ﺧ ﺨ ځ ڂ څ

د

ﺩ ﺪ ﮃ ﮂ  ډ ڊ ڍ

ذ

 ﮉ ﮈ ﮇ ﮆ ﮅ ﮄ ڈ ڋ ڌ ڎ ڏ ڐ ﺫ ﺬ

ر

ړ ڔ ڕ ږ ﺭ ﺮ

ز

ڑ ڒ ڗ ژ ڙ ﺯ ﺰ

س

๛ ۜ ﺱ ﺲ ﺳ ﺴ  ښ ڛ

ش

ﺵ ﺶ ﺷ ﺸ  ۣ ڜ

ص

ڝ ﺹ ﺺ ﺻ ﺼ

ض

ڞ ﺽ ﺾ ﺿ ﻀ

ط

ﻁ ﻂ ﻃ ﻄ

ظ

ﻅ ﻆ ﻇ ﻈ ڟ

ع

ξ ﻉ ﻊ ﻋ ﻌ 3

غ

ڠ ۼ ﻍ ﻎ ﻏ ﻐ

ف

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ڡ ڢ ڣ ڤ ڥ

ق

ڦ ڧ ڨ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﻕ ﻖ ﻗ ﻘ

ك

ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ گ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ كَ

ل

ڵ ڶ ڷ ڸ ﻝ ﻞ ﻟ ﻠ

م

۾ ﻡ ﻢ ﻣ ﻤ

ن

ڹ ں ڻ ڼ ڽ ﻥ ﻦ ﻧ ﻨ  ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ه

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ   ہْہْْہْْْہْْہْ

و

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ ﻭ ﻮ

ي

ﻯ ﻰ ﻱ ﻲ ﻳ ﻴ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

 

 

 

 

βĂČķ